Preču katalogs
Atpakaļ
Visas kategorijas

Noteikumi un nosacījumi

I.    Vispārīgie nosacījumi


1.1. Šie noteikumi un nosacījumi (turpmāk – Noteikumi) tiek uzskatīti par pirkšanas - pārdošanas līgumu, kas noslēgts starp Jums (turpmāk – Pircējs) un interneta  veikala "Letibezakcijas.lv" pārdevēju (turpmāk – Pārdevējs). Šis pirkšanas - pārdošanas līgums nosaka Pircēja un Pārdevēja pienākumus un atbildību, iegādājoties preces interneta veikalā „Letibezakcijas.lv “ un nodrošina abu pušu tiesības.
1.2. Pirms pasūtījuma veikšanas (reģistrējoties mājaslapā) Pircējs iepazīstas ar noteikumiem un to apstiprina, atzīmējot punktu, kas norāda, ka piekrīt Pakalpojumu Noteikumiem.  
1.3.Pircējam netiek dotas tiesības veikt pasūtījumu, ja viņš nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, tiem nepiekrīt vai piekrīt tiem daļēji. 
1.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz viņam sniegtajiem ieteikumiem un saistībām, nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.
1.5. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt, grozīt vai papildināt šos Noteikumus. Uz Pircēju attiecas pirkuma brīdī spēkā esošie Noteikumi.
 
II.    Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

2.1. Pirkšanas - pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs pēc preču groza izveidošanas interneta veikalā, piegādes adreses norādīšanas, apmaksas veida izvēles un iepazīšanās ar šiem Noteikumiem, noklikšķina uz pogas „Apstiprinu pasūtījumu“, un ir spēkā līdz šī līguma saistību pilnīgai izpildei. Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt visiem vai noteiktai Noteikumu daļai, viņš nedrīkst veikt pasūtījumu.
2.2. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēts un uzglabāts datu bāzē.
 
III.    Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. 126 Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā, ievērojot Latvijas Republikas noteiktos tiesību aktus un interneta veikalā noteikto kārtību. 
3.2. Pircējs apņemas samaksāt norunāto cenu par precēm un to piegādi noteikumos noteiktajā termiņā un pieņemt pasūtītās preces šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
3.3. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā „Kontakti“ norādītos saziņas līdzekļus.
3.4. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējs apņemas tos nekavējoties atjaunināt. Ja Pircējs norāda neprecīzus datus vai nepareizu adresi, viņš apņemas samaksāt visas no tā izrietošās piegādes vai citas Pārdevēja papildu izmaksas.
3.5. Pircējs apņemas ievērot šos Noteikumus un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.
 
IV.    Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt „Letibezakcijas.lv “ interneta veikala darbam un stabilai darbībai,  drošībai, vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apturēt (pārtraukt) viņa pieeju interneta veikalam un Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.
4.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt, grozīt vai papildināt šos Noteikumus. Uz Pircēju attiecas pirkuma brīdī spēkā esošie Noteikumi.
4.3. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt pasūtījumu, ja Pircējs 2 (divu) darba dienu laikā nesamaksā par preci.
4.4. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai uz nenoteiktu laiku pārtraukt interneta veikala darbību bez atsevišķa brīdinājuma un viņš nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem, izņemot gadījumus, ja Pircējs savu pasūtījumu ir apstiprinājis pirms darbības apturēšanas. Visas saistības, kas uzņemtas pirms darbības pārtraukšanas, tiek izpildītas līdz galam.
4.5. Pārdevējs apņemas radīt apstākļus, lai pircējs pareizi izmantotu interneta veikala sniegtos pakalpojumus. Pārdevējs negarantē, ka interneta veikals darbosies bez pārtraukumiem vai datu pārraide notiks bez kļūdām. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar interneta veikala darbības traucējumiem un/vai datu pārraides kļūdām.
4.6. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam pasūtītās preces Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē VII. Noteikumu punktā norādītajos apstākļos.
4.7. Pārdevējs svarīgu apstākļu gadījumā, nevarēdams Pircējam piegādāt pasūtīto preci, apņemas piedāvāt Pircējam līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt preces analogu vai preces analoga nav, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircēja samaksāto naudu 7 darba dienu laikā, ja tika veikta priekšapmaksa. Šai gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādāšanu.
4.8. Pārdevējs apņemas aizsargāt Pircēja sniegtos datus un izmantot tos tikai preču pārdošanas un piegādes nolūkos, nepārkāpjot Latvias Republikas tiesību aktos noteiktās personas datu aizsardzības prasības.
 
V.     Preces un to cenas

5.1. Katras preces īpašības parasti ir norādītas pie katras preces
5.2. Preču publiska prezentācija neuzliek Pārdevējam pienākumu pārdot preces.
5.3. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt   preču piedāvājumu.
5.4. Pārdevējs norāda, bet Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar to, ka Veikalā norādītā preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā tehniskā aprīkojuma (piem., monitora) īpašību dēļ.
5.5. Pircējs piekrīt, ka, iesniedzot pasūtījumu elektroniski interneta veikalā,  viņš apņemas par preci samaksāt pasūtījumā norādīto cenu.
5.6. Konkrēto preču cenas ir norādītas eiro vai litos un ir norādītas katras preces aprakstā. Pārdevējs apņemas pārdot preces par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī un apstiprinātas ar pasūtījumu.
5.7. Piegādes maksa nav iekļauta preces cenā. Maksa par piegādi tiek pārskaitīta kopā ar preču apmaksu.
5.8. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēju ar pasūtījumā norādīto preču daudzumu. Pārdevējs nav atbildīgs gadījumos, ja pārsūtīto preču daudzums nav precīzs tādēļ, ka pircējs pasūtījumā ir nepareizi norādījis datus.
5.9. Gadījumos, ja pasūtījumā ir iekļauts noteikts preču komplekts, Pārdevējs apņemas nodrošināt visas preču komplektā iekļautās preces.
5.10. Pārdevējs pārdod preces, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem. Gadījumos, kad Pircējam piegādātā prece neatbilst noteiktām pasūtījuma prasībām, Pircējs apņemas nekavējoties par to paziņot Pārdevējam pa e-pastu vai citos norādītajos veidos, bet Pārdevējs apņemas veikt visus pasākumus, lai novērstu esošos defektus, ja tie radušies pārdevēja vai trešo personu, kas darbojas viņa vārdā, vainas dēļ. 
 
VI.    Norēķināšanās par precēm

6.1. Pircējs norēķinās par pasūtītajām precēm kādā no interneta veikalā norādītajiem veidiem.
6.2. Pārdevējs pasūtītās preces komplektē tikai pēc pilnas preču apmaksas saņemšanas, ja Pircējs izvēlas apmaksu ar bankas pārskaitījumu. Apmaksa tiek uzskatīta par pabeigtu, kad Pārdevējs saņem atbilstošu maksājuma apstiprinājumu no attiecīgās bankas. 
 
VII.    Preču piegāde

7.1. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt preču piegādes vietu.
7.2. Preces uz Pircēja rēķina piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis AB „Lietuvos paštas“, vai kurjerdienests. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos preces tiek piegādātas uz Pārdevēja rēķina.
7.3. Pasūtījumi tiek piegādāti tikai Pārdevēja vai viņa pilnvarotā pārstāvja darba laikā. Piegādes veida aprakstā ir norādīts parastais piegādes laiks un cena. Piegādes laiks tiek aprēķināts no preču apmaksas apstiprinājuma saņemšanas brīža, ja Pircējs izvēlas norēķināties par preci ar bankas pārskaitījumu. Parastais piegādes laiks var mainīties atkarībā no Pircēja dzīvesvietas, Pircēja sniegto datu precizitātes un citiem apstākļiem.
7.4. Pārdevējs apņemas nosūtīt Pircēja pasūtītās preces uz norādīto adresi Latvijā, izmantojot izvēlēto piegādes veidu un termiņu no preču apmaksas vai pasūtījuma saņemšanas apstiprinājuma saņemšanas dienas. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma kārtā piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ. 
7.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja prece Pircējam netiek piegādāta vai tiek piegādāta novēloti Pircēja vainas vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Ja kurjeram Pircēja vainas vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ nebija iespējas piegādāt Pircējam preces, viņš papildus vienojas par jaunu Pircējam piemērotu piegādes laiku. Ja Pircējs nepieņem preces divas reizes, preces tiek atgrieztas Pārdevējam, un nauda par preci netiek atmaksāta.
7.6. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam preces saskaņā ar piegādes veida aprakstā norādītajiem termiņiem. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes jautājumus.
7.7. Pārdevējs svarīgu apstākļu gadījumā, nevarēdams Pircējam piegādāt pasūtīto preci, apņemas piedāvāt Pircējam līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt preces analogu vai preces analoga nav, Pārdevējs apņemas atgriezt pircēja samaksāto naudu 20 darba dienu laikā, ja tika veikta priekšapmaksa. Šai gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādāšanu.
7.8. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja pasūtīto preču nepiegādāšanu vai novēlotu piegādi, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja kontrolēt un novērst šo apstākļu vai to seku rašanos.
7.9. Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis nereaģē un nepārbauda, vai preces paņem pasūtījumā minētā persona. Tā ir Pircēja atbildība. Pircējs piekrīt, ka, pēc tam, kad preces ir piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē un persona, kas pieņēmusi preces, paraksta preču pavadzīmi, tiek uzskatīts, ka prece ir nodota Pircējam.
7.10. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs paraksta rēķinu (pavadzīmi) vai citu sūtījuma nodošanas – pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī. Pircējam, kurš pamanījis, ka piegādātās pakas iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), tas jāatzīmē faktūrrēķinā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē jāsastāda brīvas formas sūtījuma pārkāpuma akts. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, ja šādu bojājumu cēlonis ir iepakojuma bojājums, kuru Pircējs nav atzīmējis iepriekš minētajā kārtībā. 
7.11. Ja pircējs pamana, ka prece neatbilst pasūtījumam, viņš apņemas nekavējoties sazināties ar pārdevēju pa e-pastu [email protected]. Pārdevējs apņemas veikt visus pasākumus esošo defektu novēršanai, ja tādi radušies Pārdevēja vai trešo personu, kas rīkojas viņa vārdā, vainas dēļ.
 
VIII.    Preču atgriešana un garantija

8.1. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2014. gada 20 maija noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.
8.2. Preču maiņa un atgriešana tiek veikta 14 dienu laikā pēc Pircēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas (pa e-pastu [email protected] ), kurā jānorāda pasūtījuma numurs, atgriežamo vai apmaināmo preču saraksts un atgriešanas vai maiņas iemesls.
8.3. Ja tiek atgriezta nepareiza prece un/vai brāķēta prece, Pārdevējs apņemas šīs preces  aizstāt ar analoģiskām precēm vai pēc Pircēja pieprasījuma atgriezt par preci (-ēm) samaksāto naudu. Piegādes izmaksas sedz pārdevējs.
8.4. Augstas kvalitātes preces, kas atbilst aprakstam, var atgriezt 14 dienu laikā. Preces piegādes izmaksas sedz pircējs.
8.5. Preču atgriešanas laikā jāievēro šādi noteikumi:
8.5.1. Atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā un nebojātā iepakojumā;
8.5.2. Atgrieztajai precei jābūt Pircēja nesabojātai;
8.5.3. Atgrieztā prece nedrīkst būt zaudējusi savu preces izskatu (nedrīkst būt bojātas etiķetes, norautas  aizsargplēves utt.). 
8.5.4. Atgriezt var tikai nelietotas preces;
8.5.5. Atgriežamajai precei jābūt tādā pašā iepakojumā, kādā ir Pircēja saņemtā prece;
8.5.6. Atgriežot preci, nepieciešams uzrādīt preces iegādi apliecinošu dokumentu; 
8.5.7. Preču atgriešanas izmaksas pārdevējam sedz Pircējs; 
8.5.8. Preci atgrieziet uz adresi, kas norādīta uz iepakojuma, kad saņēmāt iepakojumu. 
8.5.9. Par precēm, kas bojātas tīši vai nolaidības dēļ, nauda netiek atmaksāta.
8.6. Gadījumos, kad tiek veikta preču apmaiņa un tās laikā rodas cenu starpība, Pircējam ir jāapmaksā šī cenu starpība. Cenu starpība tiek apmaksāta ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu. Gadījumos, kad Pārdevējs nevar aizstāt preces, jo viņam nepieciešamo preču nav, samaksātā summa tiek atgriezta Pircējam.
8.7. Ja Pircējs neievēro šo noteikumu 8.5. punktu, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgriezto preci un neatgriezt Pircēja samaksāto naudu par atgriezto preci. 
8.8.  Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 10.1. punktā paredzētās tiesības atkāpties no līguma, ja līgums ir noslēgts par:preci vai precēm, kas ātri bojājas vai vai tai drīz beigsies derīguma termiņš;iepakotām precēm, kuras pēc piegādes ir izpakotas un nav piemērotas atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ;patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;avīzēm, žurnāliem vai citiem periodiskiem izdevumiem;kā arī saskaņā ar citiem punktiem 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.255 ,,Noteikumi par distances līgumu''. 
8.9. Ja preces aprakstā nav norādīts citādi, precei tiek nodrošināts  14 dienu kvalitātes garantijas periods. 
 
IX.     Atbildība

9.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas anketā iesniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas rodas reģistrācijas anketā norādīto datu nepareizības vai neprecizitātes dēļ.
9.2. Par pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts, izmantojot elektronisko veikalu, pārkāpumu puses ir atbildīgas Latvias Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
9.3. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju vai veiktajām darbībām, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personas, pat ja Pircējs piekļūst šīm tīmekļa lapām, izmantojot saites Pārdevēja interneta veikalā.
9.4. Pircējam ir jāsaglabā savi elektroniskā veikala pieteikšanās dati un tie nav jāizpauž, jānodrošina, lai dati būtu zināmi tikai viņam pašam un tikai viņš tos izmantotu, nevis nodotu vai kā citādi nodrošinātu iespēju citām personām iepazīties ar datiem vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieteikšanās datus varētu būt ieguvusi cita persona, nekavējoties par to paziņot Pārdevējam, kā arī nekavējoties informēt Pārdevēju par pieteikšanās datu pārkāpumu vai izpaušanu elektroniskajam veikalam. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, ir uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.
9.5. Kaitējuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus, kas radušies tās vainas dēļ.
 
X.    Informācijas nosūtīšana

10.1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.
10.2. Pircējs visas ziņas un jautājumus sūta uz Pārdevēja interneta veikala „Letibezakcijas.lv“ sadaļā „Kontakti“ norādītajiem saziņas līdzekļiem.
 
XI.     Nobeiguma noteikumi
 
11.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
11.2. Saistības, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

11.3. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.